برخی رویدادهای صنعتی

هر فرمی که به قطعه اضافه می شود , در واقع هزینه ساخت را افزایش می دهد. ایجاد Fillet در جاهاییکه دو سطح بر هم عمود می شوند کم هزینه تر است. اما ایجاد Fillet در گوشه ای که دو صفحه ...

موفقیت در فرآیندهای ماشینکاری (فرزکاری , تراشکاری و …) به انتخاب ابزار (تیغه برش) مناسب از نظر جنس , شکل و اندازه برای هر کار مرتبط می باشد. مواد زیادی با ویژگیها, قابلی...